Verse
Pre-Chorus, Lift
Chorus
Verse
Pre-Chorus, Lift
Chorus
Chorus